IDF公报458:2012世界乳业现状(中文版)
本站发布于: 2013-08-16

尊敬的会员单位;

    现将已翻译整理好的IDF《2012世界乳业现状》中文版传至网站,欢迎希望了解国际乳业发展状况及相关数据的会员单位下载、浏览。
                  
                                                                    IDF中国国家委员会秘书处


WDS2012数据表格.xls

WDS2012世界乳业现状.doc